ANVÄNDARVILLKOR


KÖPVILLKOR ONLINEAUKTIONER Gäller från 2021-01-01

1. REGISTRERING
Kunden registrerar sig genom att fylla i registreringsformuläret. Det krävs att du som kund har registrerat dig för att få ta del av Arvika Auktionsverks tjänster. Registrering sker via Bli kund. Där erhåller kunden ett kundnummer och lösenord som sedan används för att logga in. Efter inloggning har kunden möjlighet att registrera inropsuppdrag, se budgivning mm. Kunden skall ange korrekta personuppgifter och adress samt hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras Villkoren och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges. Om ett företag anges krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda eget loginnamn och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord.

2. TJÄNSTEN OCH DESS ANVÄNDNING
Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Arvika Auktionsverk lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. Arvika Auktionsverk ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att Kunden inte kan tillgå Tjänsten t.ex. för att lägga ett bud på ett Föremål. Arvika Auktionsverk förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten. Arvika Auktionsverk har rätt att stänga av Kunder och dess konton från att använda Tjänsten. Detta kan bland annat innefatta Kunder som: (I) inte följer Villkoren; (II) har förfallna obetalade fakturor; (III) inte hämtat ut köpta Föremål eller (IV) Arvika Auktionsverk bedömer missbrukar ångerrätten på sådant sätt som beskrivs nedan i punkt 6. En Kund som har stängts av från Tjänsten har inte rätt att omregistrera sig eller använda Tjänsten via annan kunds inloggning.

3. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)
Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt Din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av kundnummer/mina sidor. En kunds personuppgifter används även för att tillhandahålla ett effektivare stöd och för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden. Dessutom kan en kunds personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden. Kunden samtycker uttryckligen till att Arvika Auktionsverk får använda dennes personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev mm, som är relevanta för Kundens användning av Webbplatsen. Om Kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss.

4. KATALOG/OBJEKTSBESKRIVNING/UTROPSPRISER
Katalogens utropspriser är angivna i svenska kronor och baserade på en marknadsanpassad värdering och skall endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga det angivna utropspriset. Uppgifter i katalogen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg meddelas vid auktionstillfället alternativt anges i objektsbeskrivningen. Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för föremålets värde har Arvika Auktionsverk rätt att ta bort föremålet och att återföra föremålet med nytt pris, beteckning och beskrivning.

5. BUDGIVNING OCH KÖP ONLINEAUKTION
För att delta i budgivning krävs att kunden har ett kundnummer och därmed godkänt auktionsvillkoren. Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål eller att manipulera budgivning genom ombud är ej tillåtet . Budgivare har rätt att lägga bud via Mina sidor. Lägsta tillåtna bud framkommer genom budstegen i villkoren. Ditt bud är alltid ett maxbud. Arvika Auktionsverk bjuder så förmånligt som möjligt upp till och med maxbudet. Det vinnande budet kan således bli lägre än angivet maxbud. Om en auktion avslutas med två lika höga bud är först inkommande det vinnande budet. Samtliga bud är bindande. Registreras ett bud inom de sista 2 minuterna innan en auktion avslutas så förlängs automatiskt budgivningen så att det åter är 2 minuter kvar till auktionen avslutas. Alla inropsuppdrag och andra meddelanden till Arvika Auktionsverk via Internet går på avsändarens risk och Arvika Auktionsverk ansvarar inte för felskrivningar, förseningar i överföringen eller andra tekniska störningar, som möjliggör utnyttjandet av Internet-tjänster. Vid tekniska störningar kan auktioner förlängas tills störningar upphört detta meddelas på hemsidan. Inropsuppdrag för onlineauktion kan även registreras på traditionellt sätt via en skriftlig blankett som lämnas till Kundtjänst i Arvika Auktionsverks lokaler, Stränggatan 8 Arvika.

6. ÅNGERRÄTT
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har en konsument ångerrätt vid köp på nätauktion. Köparen har dock inte ångerrätt om köparen är näringsidkare (en person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten) eller om undantag från ångerrätten i nämnda lag kan tillämpas. Köparen ska meddela Arvika Auktionsverk att ångerrätten utnyttjas inom den ångerfrist som löper under fjorton (14) dagar från och med den dag köparen får det köpta föremålet i sin egen eller via ombuds besittning. Meddelande om ångrat köp ska innehålla objektets utropsnummer, köparens kundnummer och namn samt kompletta kontouppgifter dit eventuell återbetalning skall ske, och lämnas till Arvika Auktionsverk via e-post till info@arvikaauktionsverk.se. Köparen ska använda samma mailadress som finns registrerad på kundnumret. Köparen kan även använda sig av Arvika Auktionsverks ångerblankett. Efter ångrat köp ska köparen på egen bekostnad inom fjorton (14) dagar returnera föremålet. Har föremålet avhämtats av köparen ska retur ske till Arvika Auktionsverk lokaler Stränggatan 8 Arvika. Retur får inte ske mot postförskott. Köparen står för risken att föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. Returnerade föremål vars köp inte omfattas av ångerrätt förvaras av Arvika Auktionsverk för avhämtning av köparen. Om föremålet inte avhämtats inom sju (7) kalenderdagar debiteras köparen förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part i enlighet med villkoren i punkt 11 nedan. När Arvika Auktionsverk har tagit emot föremålet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till köparen, med undantag för föremålets eventuella värdeminskning som har orsakats på grund av att köparen har hanterat föremålet i större omfattning än nödvändigt, eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att köparen valt en annan leveransmetod än Arvika Auktionsverk standardleverans samt förvaringsavgift och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part för de dagar Arvika Auktionsverk förvarat Föremålet och som överstiger sju (7) kalenderdagar (se vidare nedan under punkten 10 nedan). Enligt ovan nämnda lag äger Arvika Auktionsverk rätt att göra undantag från ångerrätten för föremål av guld, silver eller platina, då det ”avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen” (11§2). Undantag kan också göras vid försäljning av föremål i partier där inte alla enskilda delar ingående i ropet kan identifieras utifrån föremålets foton, t.ex. frimärksalbum och samlingar med mynt, då det avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans kan sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas ifrån varandra (se 11§2), detta gäller dock inte om varan avhämtas av köparen personligen på Arvika Auktionsverk och köparen vid avhämtningstillfället åberopar sin ångerrätt. Om Arvika Auktionsverk har anledning att misstänka att köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och på så vis påverkar budgivningsprocessen, förbehåller sig Arvika Auktionsverk sig rätten att stänga ner kundens konto.

7. AVGIFTER
Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål en avgift om 20 % (inklusive moms) + 40 kr (inklusive moms). På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, dvs den upphovsrättsliga ersättningen debiteras en avgift om 5% på föremål med slutgiltigt pris överstigande 2.625 kr år 2023.

8. FÖLJERÄTT
Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften. Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2016: 2.215 kr).

9. BETALNING
Betalning sker online med kort eller swish, under fliken Onlinebetalning på "Mina sidor", där alla betalningsuppgifter kan hämtas. Det framgår också av det e-mail som skickas i samband med köpet. Betalning kan också göras till Arvika Auktionsverks bankgiro Bg: 312-9962. Vid betalning via bankgiro skall objektets nummer anges. Vid betalning via Bankgiro skall inbetalning ha kommit Kundtjänst tillhanda före avhämtning kan ske. Registrering av inbetalning via bankgiro sker normalt 2-3 arbetsdagar efter inbetalning. Betalning kan även ske i visningslokalen i samband med hämtning. Vi tar emot bankkort, kontanter och check. Arvika Auktionsverk accepterar ej Amex och Diners kreditkort, utländska checkar eller eurocheckar. Om betalning inte erlagts inom sju (7) kalenderdagar efter auktionen äger Arvika Auktionsverk rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt en påminnelseavgift om 40 kr inkl. moms per inköpt objekt.

10. AVHÄMTNING
Avhämtning skall ske senast sju (7) kalenderdagar efter köpet. Avhämtning eller beställning av transport av köpta föremål kan ske först efter att köparen erlagt full ersättning till Arvika Auktionsverk. Arvika Auktionsverk lagrar föremålet utan kostnad för köparen under sju (7) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutats). Om lagringsperioden överstiger sju (7) kalenderdagar kommer, om inget annat avtalats, föremålet att förvaras på köparens bekostnad. Vid förvaring i Arvika Auktionsverk egna lokaler, har Arvika Auktionsverk rätt att ta ut en förvaringsavgift på 40 kr inklusive moms / objekt och dygn. Arvika Auktionsverk har även rätt att överlämna föremålet till valfritt externt lagrings-/speditionsföretag för transport/förvaring hos tredje part, och då ska köparen bära samtliga kostnader för sådan transport och förvaring. Genom att ta del av dessa villkor godkänner köparen uttryckligen villkoren för förvaring och förbinder sig betala förvaringsavgiften och/eller kostnaden för transport och förvaring hos tredje part. I det fall Köparen utnyttjar sin ångerrätt enligt punkt 6 ovan är köparen därmed skyldig att betala för det antalet dagar som förvaringen av föremålet överstigit sju (7) kalenderdagar Genom att ta del av dessa villkor är köparen informerad om att Arvika Auktionsverk har ett särskilt intresse att föremålet hämtas då det sålts. Om köparen betalar men inte hämtar föremålet inom sju (7) kalenderdagar (exklusive den dag då den aktuella auktionen avslutats) kommer Arvika Auktionsverk tillsända köparen en påminnelse med uppmaning att hämta föremålet vid risk av att köpet annars hävs tjugotvå (22) kalenderdagar efter auktionens avslutande. Arvika Auktionsverk förbehåller sig därmed rätt att häva köpavtalet vid köparens försummelse att avhämta föremålet. Vid hävning har köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Arvika Auktionsverk, med avdrag för ovanstående förvaringsavgift och/eller kostnad för transport och förvaring hos tredje part. Om köparen inte hämtar Föremålet inom tre (3) månader efter uppmaning, förbehåller sig Arvika Auktionsverk även rätten att sälja föremålet i enlighet med reglerna i lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. Försäljningsersättningen ska i första hand gå till täckande av kostnaderna för försäljningen och speditionsfirmans fordringar och därefter till täckande av Arvika Auktionsverk förfallna fordringar på köparen. Eventuellt överskott ska betalas ut till köparen. Så snart föremålet har avhämtats från Arvika Auktionsverk övergår risken och ansvaret för föremålet till köparen.

11. BILDÅTERGIVNING
Arvika Auktionsverk äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Arvika Auktionsverks egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget.

12. EXPORTTILLSTÅND
Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

13. ANSVAR FÖR FEL
Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i katalog angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik och skick är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Om Arvika Auktionsverk efter begäran av köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition och eventuella skador, lagningar m m, skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast tjäna som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Katalogbeskrivningen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Arvika Auktionsverk ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfordring av dukar, ramars kondition och naturliga förändringar i material såsom exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä som oavsiktligen förbigåtts vid katalogiseringen och således inte utgör grund för reklamation. Ur och urverk säljes som konstföremål och Arvika Auktionsverk ansvarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt (eller bort märka) felet, dock senast inom 10 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman skall dock ske senast inom 3 år från auktionsdagen.

14. ANSVAR
Arvika Auktionsverks ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdesskatt och eventuell droit de suite. Arvika Auktionsverk ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.

15. TVIST
Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och vid Värmlands tingsrätt.

16. SEKRETESSPOLICY
Vilka uppgifter behandlar vi och varför?
När du handlar med Arvika Auktionsverk ber vi dig att lämna vissa personuppgifter, t.ex. namn, adress, e-postadress och kortuppgifter.
Vi sparar och använder dessa uppgifter för att göra det möjligt för dig att köpa och sälja varor, för att kommunicera med dig och för att skicka vårt nyhetsbrev om du lämnat ditt samtycke till detta. Vi registrerar vilka köp och försäljningar du genomför så att du kan få en överblick över tidigare köp och försäljningar när du loggar in på ditt konto. Dessutom använder vi uppgifterna till statistik och för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skicka e-post till info@arvikaauktionsverk.se. Ring oss på telefon 070-5729516 om du vill ha mer information.
Spridning av personuppgifter: Vi lämnar bara ut dina personuppgifter till företag som t.ex. samarbetspartners, transportföretag, IT-underleverantörer och vår betalningspartner, och endast i den utsträckning som det är nödvändigt för att behandla dina köp och försäljningar eller säkerställa en optimal drift av våra hemsidor.
Säkerhet: Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras i en säker databas hos Arvika Auktionsverk och behandlas konfidentiellt. När du handlar via våra hemsidor krypterar vi all information i samband med betalningstransaktionen. Insyn, ändringar och stängning av kundnummer Du kan när som helst granska dina registrerade personuppgifter genom att gå in på vår webbplats under 'Mina sidor' – 'Kunduppgifter'. Här kan du också göra eventuella ändringar av dina uppgifter. Av säkerhetsskäl kan du emellertid inte ändra förnamn eller efternamn på ditt kundnummer. Önskar du göra ändringar när det gäller ditt namn ber vi dig kontakta oss direkt via mail till info@arvikaauktionsverk.se. Om du inte längre vill vara kund hos Arvika Auktionsverk kan du när som helst meddela detta via e-post eller telefon.
Kontakt Om du vill ha mer information eller har några andra frågor är du mycket välkommen att kontakta oss på info@arvikaauktionsverk.se eller på telefon 070-5729516.

Dessa villkor gäller från 2021-01-01